Skip to content

Privacyverklaring

Saskia Vugts Portretschilder Saskia Vugts Portretschilder, gevestigd aan Vughterhage 57, 5263BN te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@saskiavugts.nl
+31 (0)73 657 1275

Vughterhage 57
5263BN Vught 

Maarten Koopman is de Functionaris Gegevensbescherming van Saskia Vugts Portretschilder. Hij is te bereiken via maarten@libano.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saskia Vugts Portretschilder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saskiavugts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt waar mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is gemaskeerd en wij hebben een verwerkingsovereenkomst getekend met Google waardoor geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen ontvangen deze nieuwsbrief van ons. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat u zich desgewenst altijd direct kunt afmelden. Wij gebruiken het abonneebestand uitsluitend voor het versturen van de mailing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Saskia Vugts Portretschilder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saskia Vugts Portretschilder) tussen zit. Saskia Vugts Portretschilder gebruikt géén computerprogramma\’s of -systemen die geautomatiseerd gegevens verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saskia Vugts Portretschilder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw naam en e-mailadres: tot u kenbaar maakt dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Saskia Vugts Portretschilder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saskia Vugts Portretschilder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saskiavugts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Saskia Vugts Portretschilder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saskia Vugts Portretschilder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saskiavugts.nl. Saskia Vugts Portretschilder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.